Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2015

7276 cc84
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaHakata Hakata

January 18 2015

xpx
- (...) i pocałowałem ją i przynajmniej na chwilę ten pocałunek mnie odmienił i przynajmniej na chwilę ona i ja byliśmy zakochani.
- A potem to spierdoliłeś?
- No
— James Frey
Reposted frompieprzycto pieprzycto
xpx
8500 5546 500
Reposted fromimmature immature

January 17 2015

xpx
5380 73da 500
Reposted byimmature immature

January 16 2015

xpx
Nie lubię, kiedy wspomnienia rzucają mi się na szyję. Nie lubię płakać, kiedy widzę Twoje zdjęcia. Nie lubię w sobie tego całego sentymentu, który owe łzy mi wyciska. Nie lubię, kiedy palcami dotykam Cię tylko na tym monitorze, bo inaczej już nie mogę..
Reposted frompeuce peuce
6692 6819 500
Reposted fromjanuaryloverxx januaryloverxx
xpx
7120 9b16 500
Reposted fromiamme iamme

December 27 2014

xpx
2189 aff0
Reposted frombluephoenix bluephoenix

December 20 2014

8471 b5ee 500

fourscoreandsevenyears this is that park/campground on the beach on the Oregon Coast I was telling you about.

That other post reminded me of it.

Reposted fromdictiosus dictiosus
8974 11fa
Reposted frominkstainedstorm inkstainedstorm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl